Hromadka, Wolfgang
Arbeitsrecht Band 2
Buch


Dieses Medium ist verfügbar.

Hromadka, Wolfgang:
Arbeitsrecht Band 2 / Wolfgang Hromadka. - 5., überarbeitete Auflage. - Berlin : Springer, 2010. - XXXVII, 634 S.
ISBN 978-3-642-05313-9 : 24,95

2013/0204 - Gesamtdarstellungen, Handbücher - Signatur: HOA 05 Hroma - Buch