Ordelheide, Karl
Am Ende war der Anfang Osnabrück 1945 - 1948
Buch


Standort: Bibliothek

Schlagwörter: Fotografie Nachkriegszeit Osnabrücker Geschichte/ Region Osnabrück

Ordelheide, Karl:
Am Ende war der Anfang : Osnabrück 1945 - 1948 / Karl Ordelheide. - Osnabrück : Ordelheide, 1982. - 167 S. : Ill.
ISBN 978-3-7729-3101-7 fest geb.

2011/0673 - Geschichte Osnabrück - Signatur: E 68 Ordel - Buch