Chassang, A.
recueil de textes littéraires francais ; XIXe siècle
Sachbuch


Dieses Medium ist verfügbar.

Serie / Reihe: classiques hachette (4 Medien)

Interessenkreis: Französisch französischsprachig

F Lit XIX 102

Chassang, A.:
recueil de textes littéraires francais : ; XIXe siècle / A. Chassang ; Ch. Senninger (Hrsg.). - Paris : Hachette, 1966. - 543 S.; ill. - (classiques hachette)
ISBN 978-2-01-000606-7

0012930001 - F Lit XIX - Sachbuch