Hansel, Bettina
The exchange student survival kit
Sachbuch


Dieses Medium ist verfügbar.

Schlagwörter: England Schüleraustausch

Interessenkreis: Englisch

E La Han 1

Hansel, Bettina:
¬The¬ exchange student survival kit / Bettina Hansel. - 2.Aufl. - Yarmouth, Maine : Intercultural Press, 1994. - 128 S.
ISBN 978-1-877864-17-9

0003404001 - E La - Sachbuch