Frankenberg, Günter
AIDS- Bekämpfung im Rechtsstaat ; Aufklärung Zwang Prävention
Bücher


Schlagwörter: Aids Medizin

Frankenberg, Günter:
AIDS- Bekämpfung im Rechtsstaat : ; Aufklärung Zwang Prävention / Günter Frankenberg. - 1. - Baden-Baden : Nomos, 1988. - 203 S.
ISBN 978-3-7890-1523-6

0002165001 - Ac - Signatur: Ac Fra - Bücher